O PROJEKTU

Plán udržitelné městské mobility

Plán udržitelné městské mobility je strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob ve městě za účelem zlepšování kvality života. Jedná se o návrh dopravní politiky města, jehož výsledkem je seznam opatření naplňující vize a strategické cíle plánu.

Cílem projektu je vytvoření plánu zabývající se mobilitou, jež ovlivňuje celé město, jeho atmosféru, prostor i přitažlivost a směřuje na rozvoj jeho území. Síla strategického dokumentu tkví v jeho systematičnosti, pečlivé analýze situace, objektivním stanovení cílů a přípravě provázaných opatření na základě společné vize. Zásadní je jeho projednávání s odbornou i laickou veřejností, podnikatelskou sférou a dalšími subjekty včetně dotčených odborů magistrátu dle zpracované komunikační strategie.

Cílem plánu by mělo být zajistit zlepšení kvality života formou opatření spočívajících ve změně nabídky dopravních možností, která umožní lepší přístup do práce, ke klíčovým destinacím a službám udržitelným způsobem. Opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Harmonogram prací na Plánu mobility

08/08/2018

PUMM – zahájení

podpis smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Chomutov a společností UDIMO s r.o.
09/08/2018

Komunikační strategie (A) – zahájení

zahájení prací na Komunikační strategii, aktivita A
10/08/2018

Analytická část – zahájení

zahájení prací na Analytické části a dopravních průzkumech
31/08/2018

Komunikační strategie (A) – dokončení

dokončení prací na Komunikační strategii, aktivita A
01/09/2018

Komunikační strategie (B) – zahájení

zahájení prací na Komunikační strategii, aktivita B
31/05/2019

Analytická část – dokončení

dokončení prací na Analytické části a dopravních průzkumech
01/06/2019

Návrhová část – zahájení

zahájení prací na Návrhové části
31/12/2019

Návrhová část – dokončení

19/02/2020

Komunikační strategie (B) – dokončení

dokončení prací na Komunikační strategii, aktivita B
20/02/2020

PUMM – dokončení

finalizace díla Plánu udržitelné městské mobility měst Chomutova a Jirkova

 

 

Plán udržitelné městské mobility je předmětem projektu „Chytrý Chomutov“, který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost.
Chytrý Chomutov – strategické řízení rozvoje dopravy, technické infrastruktury, energetiky, informačních a komunikačních technologií
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007453

 

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL
Statutární město Chomutov

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Členy řídícího výboru jsou zástupci zadavatele, tedy statutárního města Chomutov, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt ze strany města.

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci SUMP.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR

město Jirkov

Městské gymnázium a Základní škola Jirkov